TILLSTÅND OCH TILLSYN

Tillstånd av Finansinspektionen

CGEM & Partners är stolt över sina tillstånd och känns tryggt för kunderna genom att stå under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med gällande lagar och regelverk. Dina affärer hos oss hanteras på ett korrekt och regelrätt sätt.

Företaget är registrerat som försäkringsdistributör och har tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) att förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

CGEM & Partners är även anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Som anknutet ombud har företaget rätt att ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument. Dessutom kan de tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder angående finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren kapitalskada som ombudet eventuellt orsakar kunden genom sin verksamhet, antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet.

CGEM & Partners prioriterar djup förståelse för sina kunder genom att ställa två avgörande men enkla frågor: Vem är du? Vilka mål har du? Först när dessa frågor är besvarade kan diskussionen om lämpliga placeringar börja. Företaget fokuserar på precision och undviker standardlösningar och färdiga paket. Istället strävar de efter att skapa förutsättningar för sina rådgivare att hitta flexibla och individuella lösningar utifrån varje individs perspektiv.

Försäkringsdistribution – Ansvarsförsäkring

ANSVARSFÖRSÄKRING

Försäkringsdistribution – Ansvarsförsäkring

CGEM & Partners försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för skadeståndsskyldighet gällande försäkringsdistribution. Försäkringen är tecknad hos AIG Europe Limited. Om du upplever att förmedlarens agerande har orsakat skada eller ekonomisk förlust, har du möjlighet att direkt rikta krav mot försäkringsbolaget. För att göra anspråk på skadestånd bör du meddela försäkringsförmedlaren inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt att en skada har inträffat. Ansvarsförsäkringen för försäkringsdistribution uppfyller de krav på ersättningsbelopp som fastställs enligt lag.

Den högsta ersättning som kan utbetalas för en skada är upp till 1 250 000 euro per skada eller det högre beloppet baserat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager.

Under ett år kan den högsta ersättningen uppgå till det högre beloppet baserat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager, och något av följande:

  • Minst 2 500 000 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början är högst 10.
  • Minst 3 750 000 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början är mellan 11 och 20.
  • Minst 5 000 000 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20.

Självrisken är SEK 100 000 per skada.

Kontaktinformation för AIG Europe Limited: AIG Europé Limited Box 3506 103 69 Stockholm Telefon: 08-506 920 00 E-post: info.sweden@aig.com

Investeringsrådgivning – Ansvarsförsäkring

CGEM & Partners är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet orsakar kunden genom sin verksamhet, antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Om du som kund drabbas av skada eller ekonomisk förlust och vill göra anspråk på skadestånd måste du meddela Garantum Fondkommission AB inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt att en skada har inträffat.

Kontaktinformation för AIG Europe Limited: AIG Europé Limited Box 3506 103 69 Stockholm Telefon: 08-506 920 00 E-post: info.sweden@aig.com

För ytterligare information, besök Garantum Fondkommissions hemsida.

REKLAMATION

Om du inte är nöjd

För oss är det av yttersta vikt att du som kund är nöjd. Vi strävar ständigt efter att förebygga eventuella missförstånd. Om du känner att vi inte har motsvarat dina förväntningar, är det avgörande att du omedelbart tar kontakt med oss. Tillsammans kan vi reda ut vad som har inträffat och arbeta fram en lösning.

I händelse av klagomål bör du i första hand alltid kontakta din rådgivare för att få ytterligare förklaringar och klargöra eventuella missförstånd.

Om du efter att ha kontaktat din rådgivare fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats, har du möjlighet att kontakta klagomålsansvarig. Ärendet bör presenteras skriftligen och vi ber dig att utförligt beskriva ditt missnöje samt vad som har inträffat. Var tydlig med vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Kontaktuppgifter för klagomålsansvarig:

CGEM Inv AB; Magnus Tidstrand, E-post: magnus.tidstrand@cgempartners.se

För ytterligare information, besök Garantum Fondkommissions hemsida.

Om du fortfarande inte är nöjd efter att klagomålsansvarig har behandlat ditt ärende, finns det andra alternativa prövningsvägar tillgängliga. Du har möjlighet att få kostnadsfri vägledning från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se).

Alternativt kan du föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se) eller ta det till allmän domstol.